Tropy a figury? Žádný problém!

Že jste se někdy s pojmy jako tropy a figury setkali? Těm, co mají maturitu se určitě někdy tato slůvka hodila. Pokud tedy už máte odmaturováno, připomeňte si tyto výrazy. Těm, které maturita teprve čeká se také bude hodit tento seznam.
 šeřík u knihy
·         Tematický plán
TÉMA – něco, co chce autor předat čtenáři
NÁMĚT – inspirace autora
MOTIV – jednotlivé prvky, které dílo rozvíjejí
SYŽET – kostra díla
·         Kompoziční plán
NÁZEV – klíč k interpretaci
STAVBA – kapitoly + sloky + kusy ve sbírce
TYPOGRAFIE – celkový vzhled
KALIGRAM – vizuálně upravená báseň
KAUZALITA – logická návaznost
ASOCIATIVNOST – individuální návaznost
KONTRAST – rozdílnost
PARALELA – podobné motivy dané do souvislostí (bouřka=naštvanost)
OPAKOVÁNÍ – zdůraznění motivu
VARIACE – pestrost, změna motivů
GRADACE (klimax) – stupňování intenzity
ANTIKLIMAX – zeslabování motivů
RETARDACE – zpomalení děje
DIGRESE – dějová odbočka
ALUZE – literární narážka
METANARTIVNÍ PRVKY – používá je autor při komunikaci se čtenářem
·         Formální výstavba verše
POEZIE – střídání přízvučných a nepřízvučných slabik
METRUM – rytmické členění
JAMB, TROCHEJ, DAKTYL, DAKTYLOTROCHEJ 
VOLNÝ VERŠ – nemá nic předurčeno
Zvuková shoda
RÝM – plná shoda
ASONANCE – mění se souhlásky
·         Funkce
VYBAVOVACÍ – představit si to
EUFONICKÁ – znělost a zvučnost
SÉMANTICKÁ – významová
·         Typy veršů
SDRUŽENÝ – AABB
STŘÍDAVÝ – ABAB
OBKROČNÝ – ABBA
ŘERÝVANÝ – ABAC
·         Zvuková a grafická stránka
ONOMATOPIE – zvukomalba
EUFONIE – libozvučnost
KAKOFONIE – nelibozvučnost (r, ř, s, t, h, ch, g, k)
AKROSTICH – první hlásky veršů tvoří slovo
KALIGRAM – grafické uspořádání básně k tématu
·         Figury
ANAFORA – na začátku
EPIFORA – na konci
EPANASTROFA – na konci a na začátku dalšího
EPIZEUXIS – stejná slova za sebou
REFRÉN – opakování důležité myšlenky
INVERZE – netypický slovosled
ELIPSA – výpustka (…)
zápisník s perem
APOSTROFA – oslovování neživých věcí
ŘEČNICKÁ OTÁZKA – bez čekání na odpověď
HYPERBOLA – zveličení (moře slz)
PLEONASMUS – přehnané zveličování (obrovský obr)
OXYMORON – paradoxní spojení (živá mrtvola)
·         Tropy
METAFORA – podobnost na základě tvaru a funkce
PERSONIFIKECE – dávání neživým věcem živé vlastnosti
SYNESTEZIE – prolínání vjemů (kyselý ksicht)
EPITETON – básnický přívlastek
METONYMIE – podobnost na základě vnitřní podobnosti
PERIFRÁZE – opis slov, aby se neopakovala
ALEGORIE (jinotaj) – zjevný význam se skrytým smyslem
SYMBOL – konkrétní věc, do které autor promítá své myšlenky
·         Synekdochy
TOTUM – označení celku místo části
PARS – označení části místo celku
 
Tak co, už jste si rozpomněli? Je důležité znát jazyk a vše, co k němu patří.